Algemene Voorwaarden
Weeink Uitvaartzorg

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hier bedoeld;
  2. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger een overeenkomst sluit; tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever de contactpersoon voor de uitvaartverzorger;
  3. uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de opdrachtgever overeengekomen adres;
  4. uitvaartverzorger: Weeink Uitvaartzorg B.V., met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit ter zake van de uitvaartverzorging;
  5. overeenkomst: de tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart;
  6. toeleverancier: de partij die aan de uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
  7. voorschotten: bedragen die door de uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de overeenkomst;

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst.

2.2       Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de uitvaartverzorger zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en de overeenkomst

3.1       De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten door ondertekening door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger van het gedagtekende zogeheten opdrachtformulier, waarvan ook een zover mogelijk uitgewerkte kostenraming deel uit maakt.

3.2       De opdrachtgever dient de uitvaartverzorger tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

3.3       In de overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de overeenkomst door de uitvaartverzorger worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door de uitvaartverzorger.

3.4       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering aanpassing van de te verrichten werkzaamheden vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden, voor zover mogelijk, worden aangepast.

3.5       Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden verzocht.

3.6       Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal de uitvaartverzorger de opdrachtgever hierover informeren.

3.7       De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 4: Prijzen en pro-memorie posten

4.1       De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.

4.2       De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de uitvaartverzorger op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden – voor zover mogelijk – vermeld in de overeenkomst.

4.3       Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal de uitvaartverzorger een pro-memoriepost opnemen, voorzien van een schatting. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

4.4       De uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de opdrachtgever doorgeven.

4.5       De opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorieposten, de overeenkomst in overleg met de uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorieposten te wijzigen, tenzij de uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

4.6       De zaken en/of diensten waarvan de kosten pro-memorie zijn geraamd, worden op kostprijsbasis aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever (een kopie van) de nota van de toeleveranciers overlegd.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1       Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2       Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.

5.3       Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de uitvaartverzorger bevorderen dat correctie plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de uitvaartleider worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van correcte van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van correctie voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 6 – Levering

6.1       De uitvaartverzorger zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk gerespecteerd.

6.2       Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomt nuttige en noodzakelijke gegevens, waarvan de uitvaartverzorger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, aanleveren.

6.4       Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartverzorger staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de uitvaartverzorger in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.5       De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties als overeen gekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger.

6.2       De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart, worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerk

7.1       Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door de uitvaartverzorger is opgesteld, goed te keuren.

7.2       Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de uitvaartverzorger voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3       De uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak tot rectificatie aan hem te wijten is.

7.4       De uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij de opdrachtgever (ten behoeve van verspreiding via de post) en/of de gekozen media te bezorgen. De uitvaartverzorger staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media.

7.5       Indien de uitvaartverzorger heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1       De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen aan de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van eenentwintig dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

8.2       Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de uitvaartverzorger worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.

8.3       De uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens de uitvaartverzorger niet op.

Artikel 9 – Betaling

9.1       De opdrachtgever zal de uitvaartnota van de uitvaartverzorger betalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst.

9.2       Bij contante betaling wordt door de uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.

9.3       De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledenen heeft gehandeld.

9.4       De uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

9.5       Aan de opdrachtgever die na gesommeerd te zijn, zonder opgave van redenen weigert te betalen, kunnen, na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn, de in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, in rekening worden gebracht.
De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende wetgeving.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1      De uitvaartverzorger aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2     De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht van de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

10.3      De uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.4      De opdrachtgever vrijwaart de uitvaartverzorger tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor de uitvaartverzorger niet aansprakelijk is.

10.5      De uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in 10.3 en 10.4 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van de uitvaartverzorger (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.6      De totale aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat ter zake de betreffende gebeurtenis door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen telt als één gebeurtenis.

10.7      In die gevallen waarin de schade niet valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de uitvaartverzorger, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag terzake de begeleidingskosten van de uitvaartverzorger met een maximum van € 2500,-

10.8      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger meldt.

10.9      Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartverzorger, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartverzorger geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartverzorger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of dienst gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij de uitvaartverzorger ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

11.2      Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de uitvaartverzorger ingediend worden.

11.3      De uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid opdrachtgever en zekerheid

12.1      Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene, sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening.

Artikel 13 – Uitvoering

13.1      De uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1      Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan wel de op het moment van het sluiten van Overeenkomst geldende privacywetgeving. De uitvaartverzorger zal de door de opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

14.2      Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever diens ondubbelzinnige toestemming aan de uitvaartverzorger om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van de uitvaartverzorger.

14.3      Uitvaartverzorger zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de uitvaartverzorger dit op basis van de wet verplicht is.

14.4      Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Hiervoor kan via contact worden opgenomen met de uitvaartverzorger (email info@weeinkuitvaartzorg.nl, tel. 06 222 00 646). Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.

14.5      In het privacybeleid van de uitvaartverzorger, welke te vinden is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de wijze waarop uitvaartverzorger met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie om gaat. Hiermee informeert uitvaartverzorger de opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte toestemming in te trekken.

14.6      Indien door de uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht van opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij AVG, dan wel op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever

Artikel 15 – Geschillen

15.1      Elk geschil tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, over de nota en/of de betaling, ook al wordt dit geschil slechts door een hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als de uitvaartverzorger kunnen worden voorgelegd aan de, door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden verstrekt.

15.2      Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst aan de uitvaartverzorger overeenkomstig deze algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de uitvaartverzorger is voorgelegd en deze niet is opgelost, dient het geschil schriftelijk aan de ombudsman te worden voorgelegd.

15.3      Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.

15.4      Wanneer de Uitvaartverzorger een geschil behandeld wil zien door de Ombudsman, stelt hij de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. De uitvaartverzorger kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de Uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15.5      De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.

15.6      De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies.

15.7      Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste € 5000,-

15.8      Uitsluitende de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

15.9      Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 91842190